Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką plików cookies.

OK. Rozumiem

Live chat

2K - Eksperci w budownictwie

Regulamin Sklepu 2k

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy 2K, zwany dalej „Sklepem”, dostępny pod adresem sklep.2k.pl prowadzony jest przez firmę 2K Serwis Sp. z o.o. zwaną dalej „Sprzedawcą” wpisaną przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego -Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000443209. Siedziba Sprzedawcy znajduje się pod adresem ul. Zabraniecka 37/41 03-787 Warszawa. Sprzedawca posługuje się numerem NIP: 5242756000 oraz numerem Regon: 146441018.
 2. Poprzez Sklep Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu - dalej „Regulamin”.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę sklep.2k.pl
 4. Wszystkie produkty i towary, zwane dalej „rzeczami”, oferowane i dostarczane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Informacje o cenach podane w Sklepie są wiążące do czasu opublikowania ich zmiany. Na każdą sprzedaną rzecz Sprzedawca wystawia faktury VAT.

§ 2 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. poprzez formularz dostępny na stronach aukcyjnych allegro.pl, jeśli dana rzecz jest dostępna poprzez serwis aukcyjny
  3. telefonicznie na wskazany w zakładce >Kontakt< numer telefonu.
 2. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

§ 3 Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce „Płatności i dostawa”.
 2. Informacje o dodatkowych kosztach związanych z wyborem danej formy płatności, znajdują się w powyższej zakładce.

§ 4 Wysyłka rzeczy

 1. Zamówioną rzecz Sprzedawca wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta we wskazanym miejscu odbioru. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu na stronie „Płatności i dostawa”.
 2. W zakładce „Płatności i dostawa” określono czas dostawy w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 3. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż czas podany na stronach Sklepu, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.
 4. Dokonując przesyłki zwrotnej rzeczy, Klient powinien wpisać na liście przewozowym w polu „zadeklarowana wartość” cenę zakupu odsyłanej rzeczy. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

§ 5 Gwarancja rzeczy

 1. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość rzeczy posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do rzeczy oraz na stronach internetowych producentów.
 2. W opisie rzeczy objętych gwarancją producenta, znajduje się zakładka „Gwarancja producenta”, zawierająca dokładne informacje na temat warunków gwarancji tej rzeczy.
 3. Gwarancja na sprzedaną rzecz nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

§ 6 Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej.
 5. W przypadku stwierdzenia wady zakupionej rzeczy, reklamowaną rzecz wraz z pismem określającym wadę oraz żądanie dotyczące sposobu realizacji uprawnień Klienta z tytułu rękojmi, należy odesłać na koszt Sprzedawcy pod adres: 2K Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Zabraniecka 37/41 03-783 Warszawa.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
 7. W sprawach dotyczących reklamacji nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy dotyczące rękojmi za wady określone w art. 556- 5764 Kodeksu Cywilnego.
 8. Sprzedawca informuje, iż w razie sporu dotyczącego zakupionej rzeczy, istnieje możliwości skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, poprzez złożenie skargi do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta. Właściwość Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta jest uzależniona od miejsca zamieszkania osoby wnoszącej skargę, nie zaś od miejsca dokonania zakupów.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarto w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 5. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. Sprzedawca informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej; l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  12. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku zakupu wielu rzeczy dostarczanych osobno w ramach jednego zamówienia od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik 
i wskazana przez Państwo weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować 2K Serwis Sp. z o.o., na piśmie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego na adres ul. Zabraniecka 37/41 03-783 Warszawa.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Informujemy jednak, że zgodnie art. 33 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Ponadto zgodnie z art. 34 ust. 2 ww. ustawy, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres: ul. Zabraniecka 37/41 03-783 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób

inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Informujemy, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.